Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van RBTT Bank N.V. en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschappen (hierna zo tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "de vennootschap") is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door de vennootschap met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De vennootschap verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiŽle) producten en diensten die door de vennootschap worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de vennootschap uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De vennootschap geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle privťdoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op de deze disclaimer is Nederlands Antilliaans recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over financiŽle producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice
Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan onze klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Gegevens van de RBTT Bank m.b.t. bancaire producten
RBTT Bank N.V., Kamer van Koophandel 49999
Kaya Flamboyan 1
Toezichthouders zijn: De Bank van de Nederlandse Antillen

 

- disclaimer -

design by Hagen Design & Strategy | development by Media One